Nový studentský grantový systém

V rámci řešení projektu VpK 2.3 Integrita – projektu na posílení spolupráce se zahraničními univerzitami a pracovišti – jsme za společné pracoviště KMM-KTO podali přihlášku do kategorie „Studentský grantový systém“, který je vyhlášen pro doktorandy, studenty magisterského studia a školitele.

Za řešitele projektu je navržen doc. Dr. Ing. A. Kříž. Dalšími spoluřešiteli jsou doc. Ing. J. Česánek, Ph.D., Ing. P. Beneš, Ph.D. a Ing. T. Nikl, a studenti Z. Špirit, J. Železný, L. Mandík a další studenti KMM a KTO, kteří se přihlásí na diplomové práce na téma „Aplikace progresivních vrstev na řezné nástroje s důrazem na integritu obrobeného povrchu i řezné hrany“. Anotace projektu je uvedena dále. V případě zájmu o bližší informace kontaktujte doc. A. Kříže.

Aplikace progresivních vrstev na řezné nástroje s důrazem na integritu obrobeného povrchu i řezné hrany

V současné době se začíná i v praxi sledovat souvislost mezi stavem nástroje a kvalitou obrobené plochy. Přičemž stav nástroje je popsán nejen z hlediska použitého řezného materiálu a povrchové úpravy (tenké vrstvy), ale i z mikrogeometrie řezné hrany, vnitřních napětí a strukturní změny, které jsou způsobeny procesem výroby. Rovněž se sleduje efektivita výroby nástroje ve vazbě na jeho užitné vlastnosti. Ty jsou v mnoha případech dány nikoliv trvanlivostí břitu nástroje, ale stavem obrobené plochy. V současné době se již také v praxi začíná uplatňovat souhrn vlastností, které jsou obsaženy pod komplexním označením "integrita povrchu".

Cílem projektu je odzkoušet 6 progresivních slinutých karbidů světové produkce. Proto budou SK materiály odebrány z firmy Ceratizit. U těchto SK vzorků bude provedena nejen kontrola jejich materiálových vlastností, ale analýza jejich technologických vlastností (brousitelnost) i provozních vlastností (teplotní a korozní odolnost). U těchto progresivních druhů slinutých karbidů budou odzkoušeny nové metody spadající do tzv. dokončovacích operací výroby nástroje (vlečné omílání). Na vybraných druzích slinutých karbidů (dva nejlepší SK využité dále pro aplikaci fréz pro obrábění austenitické oceli) budou nadeponovány moderní vrstvy. Výběr bude proveden na základě výsledků komplexních testů. U nadeponovaných systémů tenká vrstva-substrát budou provedeny laboratorní testy, jejichž cílem bude posoudit vhodnost jednotlivých typů vrstev pro danou aplikaci obrábění. Po výběru SK i správných vrstev budou zhotoveny a nadeponovány reálné nástroje – frézy, u nichž budou využity moderní přístupy, a to jak při zhotovení přesně definované mikrogeometrie, tak i při jejím proměření a dokumentaci. Tyto nástroje budou nasazeny v procesu obrábění austenitických ocelí. Tyto materiály patří mezi obtížně obrobitelné materiály. Cílem projektu bude dosažení nejen zvýšené trvanlivosti fréz oproti současnému stavu, ale rovněž zkvalitnit obrobený povrch s důrazem na hodnocení integrity povrchu. Budou hledány souvislosti mezi stavem nástroje (slinutý karbid-vrstva-geometrie-mikrogeometrie) a výslednými vlastnostmi (trvanlivost, řezné síly, integrita obrobené plochy, reprodukovatelnost výsledků).

Na řešení projektu se bude podílet po celou dobu 6 studentů a 4 akademičtí pracovníci. V rámci projektu vzniknou jak diplomové práce, tak i podklady pro státní doktorské práce s vazbou na budoucí disertační práce. Očekává se výstup 7 diplomových prací, 1 práce ke státní doktorské zkoušce, 1 disertační práce, didaktických pomůcek pro 7 odborných předmětů a výstupy na konferencích a odborných seminářích.