Definice a specifikace požadavků v oblasti integrity povrchu a povrchového inženýrství

V rámci této aktivity se prostřednictvím realizovaných 4 jednodenních workshopů nastartují pravidelná setkávání zainteresovaných projektových subjektů v oblasti problematiky povrchové integrity. Nosným tématem těchto odborných workshopů budou nejnovější poznatky z oblasti povrchové integrity a další budoucí směřování mezinárodního výzkumu v této problematice. Jednotlivé odborné workshopy budou kromě vědeckých poznatků sledovat i potřeby do projektu zapojených partnerů, jejichž požadavky budou sledovat praktickou aplikovatelnost poznatků. Účast na workshopu bude nabídnuta mj. vytipovaným subjektům veřejné i soukromé sféry (mimo rámec projektových partnerů a zahraničních partnerů), u kterých lze předpokládat budoucí zainteresování v dané problematice.

Do těchto workshopů budou aktivně zapojeni akademičtí pracovníci, pracovníci výzkumných a vývojových institucí a dále studenti vysokých škol, a to jak českých (partneři projektu), tak i ze zahraničních institucí, se kterými byla navázána v dané oblasti spolupráce a o kterých lze předpokládat, že jsou v dané problematice odborně zainteresovány.

V rámci řešení této aktivity bude kladen velký důraz na integraci problematiky povrchové integrity do oblasti obráběcích technologií, tak aby povrchová integrita nebyla chápána pouze jako záležitost materiálového výzkumu, ale jako problematika vyžadující komplexní a synergický přístup z oblastí technologie obrábění a povrchového materiálového inženýrství.

Náklady spojené s touto aktivitou zahrnují především cestovní náklady spojené s úhradou účastnících se subjektů (tuzemských i zahraničních) v rámci jednotlivých workshopů (přímá podpora účastníků), dále pak náklady spojené s jeho přímou realizací (občerstvení). Z důvodu motivace cílové skupiny bude vyhotoven sborník (v elektronické i papírové podobě) s nabídkou aktuálních stáží (resp. pracovních pobytů). Bude zajištěna průběžná aktualizace tohoto sborníku během trvání celého projektu.

Implementace odborných poznatků získaných v rámci zahraniční personální mobility akademických a vědecko-výzkumných pracovníků

V rámci této aktivity budou realizovány krátkodobé jednoměsíční pobyty pracovníků VaV, akademických pracovníků z okruhu osob z podporované cílové skupiny a krátkodobé 14denní pobyty členů realizačního týmu na vybraných výzkumných pracovištích v zahraničí. V rámci tohoto pobytu bude proveden předem vybraný experimentální program, jehož úkolem bude nastartovat mezinárodní vědeckou spolupráci. Cílem pracovníků VaV bude v rámci stáže seznámit se se způsobem řízení výzkumných organizací a týmů na zahraničním pracovišti a to tak, že dojde k participaci pracovníka na vybraném projektu řešeného zahraničním pracovištěm. V rámci pobytu dojde k vytipování dalších směrů budoucí spolupráce. V důsledku stáže dojde k přenesení části experimentálního programu na vhodné pracoviště (řešitele projektu, partnera projektu) v rámci ČR, které disponuje potřebným zařízením umožňujícím jeho systematické řešení. Řešení dílčí části experimentálního programu bude řešeno pod odborným a vědeckým dohledem zahraničního pracoviště. Takto implementovaný projekt se stane základem nového vědeckého projektu zabývajícího se integritou povrchu, který již bude řešen prostřednictvím pracovišť v ČR v součinnosti s příslušnými zahraničními pracovišti.

Z důvodu zabezpečení implementace a transferu vědeckých poznatků ze zahraničních pracovišť budou prováděny pobyty vybraných zahraničních pracovníků na našem pracovišti. Výběr těchto zahraničních VaV pracovníků bude proveden s ohledem na jejich odbornost a přínosy pro cíle projektu. V rámci každé takovéto návštěvy bude realizován odborný seminář, který se bude týkat jednotlivé sekce z okruhu komplexní problematiky povrchové integrity a ve kterém je daný pracovník celosvětově uznávaným odborníkem.

Dále budou vytipovány zahraniční konference týkající se dané problematiky, které jsou pořádány vědeckými pracovišti, se kterými by mohla být navázána spolupráce.

Mezinárodní podzimní škola povrchového inženýrství

Ve spolupráci s partnery projektu a zahraničními vědeckými institucemi budou v rámci projektu uspořádány 2 podzimní školy povrchového inženýrství, které budou tematicky zaměřeny nejen na problematiku povrchové integrity, ale také na jiné aspekty povrchového inženýrství, které jsou s touto problematikou úzce spjaty. Doba konání podzimní školy je plánována na 5 pracovních dní, během kterých budou předneseny odborné příspěvky. Přednášejícími budou nejen přední odborníci v oborech týkajících se povrchového inženýrství, ale také pozvaní odborníci, jejichž profesní zaměření souvisí přímo s obory spjatými s problematikou povrchové integrity (technologie obrábění, povrchová chemie, apod.). Témata přednášek budou vybírána tak, aby svým odborným obsahem reflektovala současný stav znalostí a řešení problematiky povrchového inženýrství (resp. povrchové integrity). Cílem vybraných přednášek bude dále poskytnout informaci o tomto projektu formou informování o výsledcích získaných spoluprací na zahraničních institucích, o možnostech mezinárodní vědecké práce a hlavních cílech tohoto projektu. Těmito přednáškami se zajistí publicita. Mezinárodní škola bude určena nejen akademickým a výzkumným pracovníkům řešitele (partnera) projektu, ale i široké odborné veřejnosti v rámci ČR i zahraničí. V rámci pozitivní motivace vysokoškolských studentů (všech tří stupňů studia) bude účast pro tuto cílovou skupinu zdarma. Po absolvování podzimní školy obdrží každý absolvent certifikát.

Zvýšení uplatnitelnosti vědeckých výsledků a vědecké prestiže u vysokoškolských studentů

Tato aktivita bude realizována krátkodobými stážemi vysokoškolských studentů ze ZČU a partnerských institucí na zahraničních institucích. Počítáno je se studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia. V případě studentů 5. ročníku magisterského studia a studentů 3. ročníků bakalářského studia bude experimentální program zaměřen tak, aby byl v souladu s experimentální částí jejich diplomové, resp. bakalářské práce. U studentů doktorského studia bude experimentální program sledovat cíle jejich disertační práce. Z těchto důvodu budou vypsány tematicky zaměřené bakalářské, diplomové a doktorské práce, které se budou týkat dílčích aktuálních problémů spjatých s problematikou povrchové integrity.

Jelikož je třeba zohlednit náročnost a vědeckou úroveň studentských vědeckých prací, bude délka stáží následující: studenti doktorského studia – max. 60 dní, studenti magisterského a bakalářského studia – max. 21 dní. Průběžné řešení prací a veškeré výsledky z nich získané budou formou těsné spolupráce redigovány vedoucími zahraničními odborníky tak, aby jejich vědecký přínos a forma odpovídala nejvyšší celosvětové vědecké úrovni.

Příprava vědecké báze pro tvorbu mezinárodního týmu v oblasti klíčové aktivity povrchové integrity

V rámci této aktivity dojde k uspořádání 2 mezinárodních dvoudenních workshopů. Těchto workshopů se zúčastní všichni participující pracovníci (z ČR, zahraničí), kteří se již na řešení projektu podílí. Cílem těchto workshopů bude revize a sumarizace dosavadních poznatků vyplývajících z probíhajícího projektu. Dojde k vytipování slabých a silných stránek projektu a k vytyčení jasného směřování dalších aktivit vedoucí k hlavnímu cíly projektu, tj. k tvorbě mezinárodního týmu zastřešující akademické pracovníky, pracovníky VaV a studenty VŠ v oblasti povrchového inženýrství (povrchové integrity). Tato aktivita bude podpořena personálním zajištěním i přesným tematickým vymezením tzv. přípravného mezinárodního týmu (assessment týmu) složeného z akademických pracovníků, pracovníků VaV, studentů doktorského studia, zástupců tuzemského i zahraničního průmyslu a zahraničních vědeckých institucí. Úkolem tohoto týmu je zahájit realizaci všech aktivit, které povedou k vytvoření silného víceoborového mezinárodního týmu zabývajícího se problematikou povrchové integrity.

Ve spolupráci se zahraničními partnery budou napsány další mezinárodní projekty, které budou zaměřeny výhradně na řešení aktuálních problémů v rámci problematiky povrchové integrity.

V souvislosti s touto aktivitou budou na našem pracovišti a na pracovištích partnerů projektu motivačním programem vytipováni studenti bakalářského a magisterského studia, kteří budou vykazovat osobní a profesní předpoklady k další participaci na projektu. Těmto studentům bude následně nabídnuta spolupráce na projektu formou zapojení do mezinárodního projektu řešeného v kooperaci se zahraničním partnerem.

V rámci assessment týmu budou vyčleněny osoby, jejichž hlavním úkolem bude aktivně vyhledávat nové kontakty především v průmyslové sféře, a to jak v ČR, tak i na území EU. Kontaktovány budou firmy, které vykazují potenciál pro následnou spolupráci v oblasti integrity povrchu.

Tvorba mezinárodního týmu v klíčové oblasti povrchové integrity

Tato aktivita představuje hlavní cíl projektu, neboť na základě předchozích aktivit dojde k založení vědeckého týmu na mezinárodní bázi, jehož cílem bude integrace domácích a mezinárodní vědecko-výzkumných institucí a vysokých škol, věnujících se komplexnímu výzkumu povrchové integrity s ohledem na praktické požadavky průmyslové sféry. Tento mezinárodní tým bude sídlit v rámci Západočeské univerzity.

Úkolem takto koncipovaného týmu bude i po ukončení projektu:

Pro potřeby týmu budou vyhrazeny místnosti v rámci Západočeské univerzity, které bude sloužit jako hlavní administrativní kanceláře mezinárodního týmu a kde budou k dispozici mj. veškeré informační podklady projektu (publicita).