Cíle projektu

Hlavním motivačním cílem projektu je vytvořit kvalitní vědecko-výzkumný tým v oblasti povrchového inženýrství – integrity povrchu, jakožto nového přístupu ke zkoumání materiálů a moderních technologických postupů třískového obrábění. Integrita povrchu je zcela nový a dosud málo rozšířený fenomén pohledu na strojírenské materiály, jejich užitné vlastnosti, a to ve vazbě na již zmíněné technologie. Jedná se o velmi komplexní problematiku, proto je nutné provádět její systematické zkoumání a vyhodnocování v provázanosti s mnoha vědecko-výzkumnými pracovišti a vysokými školami, které disponují možností tuto problematiku efektivně řešit či se již v současnosti jejím řešením zabývají. Cílem projektu je tedy především cíleně transferovat vysoce odborné a jedinečné poznatky týkající se problematiky integrity povrchu z těchto pracovišť do systému vzdělávání vysokoškolských studentů a akademických pracovníků, a to i s využitím mezinárodních kontaktů. Projekt se bude podílet na zvýšení odborných znalostí členů výzkumného týmu jakož i vysokoškolských studentů tím, že v rámci projektu budou realizovány odborné semináře, přednášky, zahraniční stáže nebo mezinárodní podzimní škola povrchového inženýrství. Tyto aktivity povedou jednoznačně k rozšíření a sjednocení znalostí o dané problematice a posílení již vytvořených vazeb mezinárodního týmu. Zvýšení odbornosti povede u členů týmu k inicializaci a podpoře nových vědeckých či pracovních pozic. Významný dopad na studenty vysokoškolského studia se očekává z hlediska zvýšení jejich konkurenceschopnosti a také posílení jejich odborných i jazykových odborností. Realizováním tohoto projektu dojde navíc k vytvoření nových unikátních vazeb mezi jednotlivými tuzemskými i mezinárodními vědecko-výzkumnými pracovišti a vytvořeným týmem. Tyto vzniklé vazby budou v budoucnu využity ke vzniku nového vysoce odborného výzkumného pracoviště na mezinárodní bázi a k podávání dalších mezinárodních projektů.

Cílová skupina

  1. Akademičtí a vědečtí pracovníci z pracoviště žadatele – jedná se o pracovníky z oblasti materiálového inženýrství (Katedra materiálu a strojírenské metalurgie) a pracovníky z oblasti obrábění (Katedra technologie obrábění). Tito pracovníci mají významné zkušenosti týkající se řešení problematiky povrchové integrity. Přínos pro tuto skupinu bude spočívat v získání nejen vědeckých, ale i manažerských zkušeností související se zapojením do mezinárodního projektu.
  2. Akademičtí a vědečtí pracovníci z pracovišť projektových partnerů – tito pracovníci se zabývají specifickými problémy integrity povrchu odpovídajícími jejich odborným znalostem a přístrojovému zázemí, a to především v rámci ČR.
  3. Studenti doktorského studia – v rámci projektu se počítá s jejich těsným zapojením do jednotlivých klíčových aktivit, především tím, že v rámci projektu budou řešit úkoly související s problematikou povrchového inženýrství, integritou povrchu v souvislosti s moderními technologickými procesy.
  4. Studenti magisterského a bakalářského studia – tato cílová skupina je tvořena studenty prezenčního studia bez preference ročníku, kteří budou do projektu aktivně zapojeni. U této skupiny je zapotřebí nejvíce věnovat pozornost jejich zapojení a motivaci.

Přínos projektu

Hlavním přínosem projektu je zapojení cílové skupiny do mezinárodního výzkumu nejen v oblasti integrity povrchu, ale obecně povrchového inženýrství. Pozornost bude věnována také speciálním technologickým operacím, které mají vazbu na jakost povrchu a její hodnocení a kvantifikaci.

U studentů je přínosem projektu:

U akademických pracovníků a pracovníků výzkumných a vývojových institucí spočívá přínos projektu: